Υπηρεσίες

Εποπτεία

Η εποπτεία παρέχεται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Στόχος της εποπτείας είναι η στήριξη, η ανάπτυξη και η παρακολούθηση της προόδου του εποπτευόμενου. Η εποπτεία βασίζεται στον αναστοχασμό, ενισχύει την αποτελεσματικότητα του εποπτευόμενου και συμβάλλει στην ψυχική του αποφόρτιση και ισορροπία.

Συνεδρίες εξ’ αποστάσεως

Η σύγχρονη τεχνολογία μας παρέχει την δυνατότητα πραγματοποίησης συνεδριών από απόσταση, με ασφάλεια και τήρηση των δεοντολογικών κανόνων. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσα από πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως Skype, Viber.

Ομάδες αυτογνωσίας

Πρόκειται για ομάδες διαχείρισης προσωπικών δυσκολιών στις σχέσεις, την καθημερινότητα και την επικοινωνία μας με τους άλλους. Οι ομάδες αυτογνωσίας μπορούν να θεωρηθούν ως ένα εργαστήριο με στόχο την προσωπική μας ανάπτυξη και την κατάκτηση ενός ικανοποιητικού βαθμού αυτογνωσίας. Μέσα από την ανοιχτή επικοινωνία, την σύνδεση των μελών, την ασφάλεια που παρέχει η ομάδα και τις δημιουργικές ασκήσεις που εφαρμόζονται βιωματικά, τα μέλη εμβαθύνουν στον εαυτό τους και αναπτύσσονται. Οι ομάδες αποτελούνται από 6-8 μέλη και η διάρκεια κάθε κύκλου ζωής μιας ομάδας είναι 10 μήνες.

Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες γονέων

Οι σύγχρονοι γονείς αντιμετωπίζουν πληθώρα προκλήσεων ως προς την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και αναζητούν τρόπους άμεσης διαχείρισης των δυσκολιών αυτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ένταξή τους σε μια κατάλληλη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα γονέων, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών (πχ νηπιακή ηλικία, εφηβεία) ή την φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν (πχ, μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα). Στόχος των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων είναι η βιωματική κατάρτιση των γονέων στις δεξιότητες που χρειάζονται για την ολοκληρωμένη πλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου και την διαχείριση των επιμέρους δυσκολιών μέσα από μια επιστημονική καθοδήγηση.  Αποτελούνται από 6-10 άτομα και η διάρκειά τους ποικίλει από 2-10 μήνες, ανάλογα με την εκάστοτε θεματική.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς, οποιασδήποτε οικογενειακής κατάστασης, οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών τους, να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τα παιδιά τους και να εξελίξουν τον γονεϊκό τους ρόλο. Η συμβουλευτική γονέων είναι απαραίτητη όταν κάποιο παιδί της οικογένειας αντιμετωπίζει δυσκολίες, συναισθηματικές, συμπεριφορικές, γνωστικές, αναπτυξιακές κα, ανεξαρτήτως από την ηλικία του παιδιού.

Συμβουλευτική ζεύγους

Η συμβουλευτική ζεύγους εφαρμόζει τις αρχές και τις πρακτικές της συμβουλευτικής διαδικασίας σε ένα ζεύγος, το οποίο αντιμετωπίζει δυσκολίες στη σχέση του. Ο ειδικός εστιάζει ισότιμα την προσοχή του και στα δύο μέλη του ζεύγους, δίνει χρόνο και στους δύο να εκφραστούν, τίθενται από κοινού στόχοι προς επίτευξη με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της επικοινωνίας και την επίλυση προβλημάτων.

Ατομική Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική αποτελεί μια σύντομη, μη κατευθυντική μέθοδο υποστήριξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν καθημερινά θέματα, όπως δυσκολίες στην εργασία τους, προβλήματα στις σχέσεις τους, ανησυχίες για την υγεία τους, βιώνουν πένθος κλπ. Η μέθοδος στηρίζεται στην δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του συμβουλευόμενου και του ειδικού, στην ανοιχτή επικοινωνία, την αποδοχή και την συναισθηματική κατανόηση του συμβουλευόμενου, την καταγραφή και την διαχείριση των δυσκολιών του, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών.

Ομάδα Ψυχοθεραπείας Ενηλίκων για την διαχείριση της κατάθλιψης

Πρόκειται για μια βραχεία, εξειδικευμένη ομάδα θεραπείας με βάση τις αρχές της γνωσιακής- συμπεριφορικής θεωρίας. Έχει διάρκεια 12 εβδομάδων, αποτελείται από 6-8 μέλη και απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν καταθλιπτική συμπτωματολογία. Κάθε συνάντηση της ομάδας έχει ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Στόχος της ομαδικής αυτής θεραπείας είναι η αναγνώριση και η διαχείριση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, η κινητοποίηση των μελών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων που πυροδοτούν συμπτώματα και η κατάκτηση ενός εποικοδομητικού τρόπου σκέψης.

Ατομικές συνεδρίες Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας για ενήλικες

Η γνωσιακή- συμπεριφορική ψυχοθεραπεία αναγνωρίζεται ως μια σύγχρονη, αποτελεσματική και βραχεία ψυχοθεραπευτική μέθοδος, η οποία ενδείκνυται για πλήθος ψυχικών δυσκολιών, όπως άγχος, επεισόδια πανικού, κατάθλιψη, φοβίες, άγχος για την υγεία κλπ. Η μέθοδος στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι πρώιμες εμπειρίες της ζωής του ατόμου και η ιδιοσυγκρασία του καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται τα όσα του συμβαίνουν στο σήμερα. Οι αυτόματες αυτές σκέψεις επηρεάζουν άμεσα τα συναισθήματα, την συμπεριφορά του και τα σωματικά του συμπτώματα. Κατ’ επέκταση, όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει μια δυσκολία στο συναίσθημα (πχ έντονο άγχος), την συμπεριφορά (πχ αποφυγές) ή τις σωματικές λειτουργίες (πχ αϋπνία), χρειάζεται να αλλάξει κυρίως τον τρόπο σκέψης του. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή απλών και κατάλληλων ασκήσεων και τεχνικών.

Last Modified on 28 Ιουνίου, 2022
This entry was posted in
Bookmark this article Υπηρεσίες