Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες γονέων

Οι σύγχρονοι γονείς αντιμετωπίζουν πληθώρα προκλήσεων ως προς την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους και αναζητούν τρόπους άμεσης διαχείρισης των δυσκολιών αυτών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ένταξή τους σε μια κατάλληλη ψυχοεκπαιδευτική ομάδα γονέων, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών (πχ νηπιακή ηλικία, εφηβεία) ή την φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν (πχ, μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα). Στόχος των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων είναι η βιωματική κατάρτιση των γονέων στις δεξιότητες που χρειάζονται για την ολοκληρωμένη πλήρωση του γονεϊκού τους ρόλου και την διαχείριση των επιμέρους δυσκολιών μέσα από μια επιστημονική καθοδήγηση.  Αποτελούνται από 6-10 άτομα και η διάρκειά τους ποικίλει από 2-10 μήνες, ανάλογα με την εκάστοτε θεματική.