Ατομική Συμβουλευτική

Η συμβουλευτική αποτελεί μια σύντομη, μη κατευθυντική μέθοδο υποστήριξης των ατόμων που αντιμετωπίζουν καθημερινά θέματα, όπως δυσκολίες στην εργασία τους, προβλήματα στις σχέσεις τους, ανησυχίες για την υγεία τους, βιώνουν πένθος κλπ. Η μέθοδος στηρίζεται στην δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του συμβουλευόμενου και του ειδικού, στην ανοιχτή επικοινωνία, την αποδοχή και την συναισθηματική κατανόηση του συμβουλευόμενου, την καταγραφή και την διαχείριση των δυσκολιών του, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών.